Financiële aspecten,  Pensioenen

Het belang van pensioenverdeling

Het belang van pensioenverdeling

Als u gaat scheiden is het belangrijk om ook stil te blijven staan bij het maken van afspraken over uw pensioen. Hiermee kunt u voorkomen dat u later, als u en/of uw ex-partner met pensioen gaan, met onverwachte tegenvallers te maken krijgt. Het simpelweg verdelen van het ouderdomspensioen, zoals de wet dat regelt, is lang niet altijd voor iedereen de beste oplossing. Als u in onderling overleg uit elkaar gaat kunt u zelf beslissen wat er over de door u en door uw partner opgebouwde pensioenaanspraken dient te worden vastgelegd.

Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding:

In het geval u er samen niet uitkomt zal een rechter aangeven dat de tijdens de duur van uw huwelijk of van het geregistreerde partnerschap opgebouwde pensioenaanspraken dienen te worden verevend conform de “Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (de Wet VPS)”.

Standaardverevening:

Deze standaardwijze van pensioenverevening houdt in dat zodra één van u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, het pensioenfonds het uit te keren pensioen deels aan de pensioengerechtigde zelf zal gaan uitkeren en een deel aan de ex-partner. Bij deze standaardwijze van verevening heeft ieder van de partners recht op 50% van het tijdens het huwelijk of van het geregistreerde partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen. Men heeft echter ook de vrijheid om samen een andere verhouding dan 50/50 voor de verdeling van het pensioen af te spreken.
Met deze standaardwijze van verevening heeft de wetgever beoogt er voor zorg te dragen dat na een scheiding niet de ene partner achterblijft met een goede pensioenregeling en de andere partner met geen of slechts een laag opgebouwd pensioen naast de eventuele AOW.

Voorbeeld standaardverevening:

Stel nu dat u een pensioen heeft opgebouwd van bruto € 10.000,00 bruto per jaar dan is het van belang om te weten of de pensioenopbouw tijdens de duur van uw huwelijk of van het geregistreerde partnerschap heeft plaatsgevonden of ook deels vóór die periode. Indien het gehele bedrag tijdens het huwelijk is opgebouwd betekent dit dat uzelf als uw pensioen ingaat hiervan € 5.000,00 per jaar gaat ontvangen en uw ex-partner eveneens € 5.000,00. Indien u na de scheiding nog verder pensioen opbouwt ontvangt u dat opgebouwde deel volledig zelf. In het geval dat van het hierboven genoemde bedrag slechts een deel tijdens uw huwelijk is opgebouwd bijvoorbeeld € 6.000,00 dan ontvangt u zelf, zodra uw pensioen ingaat, € 7.000,00 en uw ex-partner € 3.000,00.

Afzien van pensioenverdeling:

Partners hebben de vrijheid om in afwijking van de wettelijke regeling ook volledig af te zien van verdeling van opgebouwde pensioenaanspraken. Waar vandaag de dag beide partners vaak een eigen inkomen hebben en ook zelf pensioenrechten opbouwen tijdens het huwelijk kiest men er vaak voor om af te zien van pensioenverdeling bij de scheiding. Men spreekt dan af dat ieder zijn eigen pensioen volledig behoudt.

Conversie:

In het geval er een groot leeftijdsverschil bestaat tussen beide partners kan de standaardwijze van verevening tot ongewenst gevolgen leiden. Voorbeeld hiervan is dat uw partner weinig pensioen heeft opgebouwd en 5 jaar ouder is dan u en dat u een hoog pensioen heeft opgebouwd. In die situatie betekent dit dat uw partner wanneer deze met pensioen gaat slechts zijn eigen deel van dat lage pensioen ontvangt en nog 5 jaar moet wachten op de uitkering van het deel van uw pensioen.
Conversie kan dan een goede oplossing bieden. Bij conversie wordt het voor de andere partner bestemde deel van uw pensioen omgezet in een eigen aanspraak voor de ex-partner op ouderdomspensioen. Voor u en voor de ex-partner geldt dan dat het pensioen gaat uitkeren op het moment dat men zelf met pensioen gaat. Aan conversie kleeft wel een nadeel. Mocht er conversie zijn afgesproken en uw ex-partner, die daarmee een eigen recht op oorspronkelijk uw pensioen heeft gekregen, vóór u komen te overlijden dan heeft u geen recht meer op dat deel van uw voormalige pensioen. Dit in tegenstelling tot bij de standaardwijze van verevening. In dat geval krijgt men het aan de andere partner uit te keren deel namelijk weer zelf uitgekeerd. Bij de standaardwijze van verevening blijft het namelijk uw eigen pensioen.

Mededeling pensioenfonds:

Het is belangrijk dat het pensioenfonds op de hoogte wordt gesteld van de gemaakte keuze voor wat betreft de pensioenverdeling. Indien men tijdig het pensioenfonds op de hoogte heeft gebracht zal het pensioenfonds zorgdragen voor de juiste uitbetaling van de pensioenuitkeringen aan beide partners. Als men dit achterwege laat is het gevolg dat u zelf verantwoordelijk bent voor de uitvoering van de betaling van het aan de ex-partner toekomende deel van uw pensioen wanneer u met pensioen gaat. Deze melding dient uiterlijk binnen 2 jaar na de datum van de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het register van de burgerlijke stand aan het pensioenfonds te hebben plaatsgevonden.

Drempelbedrag bij pensioenverdeling:

Om voor verdeling van het pensioen in aanmerking te komen is het wel noodzakelijk dat er voldoende pensioen is opgebouwd. Er geldt een drempelbedrag van € 465,94. Is de helft van het te verdelen pensioen lager dan dit drempelbedrag dan vindt er geen pensioenverdeling plaats.

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Gozien & Peter Vossen – De ScheidingsMakelaar in Gelderland
Gozien Vossen
Mobiel 06 46 63 01 21
Email g.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Peter Vossen
Mobiel  06 83 533 644
Email p.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *